Open Letter to SIA re:SIA's Yumi Letter to Takaki & Marvelou